داکتاپمجله سلامت و پزشکی. Analgesic effect of addition of midazolam to lidocaine in spinal anesthesia

. Analgesic effect of addition of midazolam to lidocaine in spinal anesthesia

21 Aazar 9921 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139921 بازدید

توضیحات     Presented in: 2nd international congress ofRegional anesthesia and pain     interventions and 4rdannual congress of Iranian society of regional anesthesia and pain medicine (ISRAPM) September 28-30, 2011 Tehran, Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.