داکتاپمجله سلامت و پزشکیCase report of pregnant woman with sudden loss of consciousness (Adams-stoks syndrome

Case report of pregnant woman with sudden loss of consciousness (Adams-stoks syndrome

21 Aazar 9914 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139914 بازدید

توضیحات      Presented in: first international congress of Iranian society of cardiac anesthesiologists 10-13 May 2011 Isfahan-Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.