داکتاپمجله سلامت و پزشکیCase report of slow onset spinal anesthesia in addict and COPD man

Case report of slow onset spinal anesthesia in addict and COPD man

21 Aazar 9919 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139919 بازدید

Presented in: first international congress of Regional anesthesia and pain interventions and 3rd annual congress of Iranian society of regional anesthesia and pain medicine (ISRAPM) September 15-17, 2010Tehran, Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.