داکتاپمجله سلامت و پزشکی Comparison of postoperative pain in women surgical ward in routine pain control method and after pain control protocol

Comparison of postoperative pain in women surgical ward in routine pain control method and after pain control protocol

21 Aazar 9914 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139914 بازدید

توضیحاتPresented in: 10th international congress of Anesthesiology, 8-10 October 2008, Tabriz, Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.