داکتاپمجله سلامت و پزشکی Analgesic Effect of Fentanyl Addition in Spinal Anesthesia for Tubal Ligation

Analgesic Effect of Fentanyl Addition in Spinal Anesthesia for Tubal Ligation

21 Aazar 9919 بازدید

دکتر شیوا نوروزی نیا

21 Aazar 139919 بازدید

توضیحات

Published in: Iranian Journal of Anesthesiology &intensive care, Vol. 20, No.29, 20, 2000

Presented in: 4th congress of Iranian pain Society29 April-1 May 2004, Tehran Iran

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.