داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپزنان و زایماندکتر سایه زاهدی

دکتر سایه زاهدی

زنان و زایمان

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سایه زاهدی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.