داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر سارا عزیزی

دکتر سارا عزیزی

دندانپزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سارا عزیزی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.