داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپترومادکتر فرهاد شکوهی نهرخلجی

دکتر فرهاد شکوهی نهرخلجی

تروما

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرهاد شکوهی نهرخلجی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.