داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر ژینوس منوچهری

دکتر ژینوس منوچهری

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر ژینوس منوچهری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.