داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر فرید مختاری

دکتر فرید مختاری

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرید مختاری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.