داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپاتولوژیستدکتر عبداله اسدی

دکتر عبداله اسدی

پاتولوژیست

تجربه خود را از مراجعه به دکتر عبداله اسدی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.