داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر محمد طایفه نوروز

دکتر محمد طایفه نوروز

جراحی عمومی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمد طایفه نوروز و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.