داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر فرزاد مردی
مطب 1 دکتر فرزاد مردی
خیابان امام
درباره پزشک
| خیابان امام | 3-9 عصر | 0443-6225900 | | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و بیمه ایران
بهترین پزشکانعفونی و تب دار