داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپرادیولوژیدکتر ایوب بیک نژاد

دکتر ایوب بیک نژاد

رادیولوژی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر ایوب بیک نژاد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.