داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپگوش و حلق و بینی (ENT)دکتر بهرام ملکوتی

دکتر بهرام ملکوتی

گوش و حلق و بینی (ENT)

تجربه خود را از مراجعه به دکتر بهرام ملکوتی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.