داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر سورج ضیغمی

دکتر سورج ضیغمی

دندانپزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سورج ضیغمی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.