داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر افسانه شایسته

دکتر افسانه شایسته

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر افسانه شایسته و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.