داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )دکتر حمید آراسته

دکتر حمید آراسته

جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حمید آراسته و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.