داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپانکولوژیدکتر طالب آذرم

دکتر طالب آذرم

انکولوژیداخلیهماتولوژی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر طالب آذرم و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.