داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی دهان وفک وصورتدکتر امید قاسم زاده

دکتر امید قاسم زاده

جراحی دهان وفک وصورت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر امید قاسم زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.