داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیهوشیدکتر مجید محسنی کیا

دکتر مجید محسنی کیا

بیهوشی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مجید محسنی کیا و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.