بیمارستان امیرالمومنین سمنان

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

آدرس بیمارستان : سمنان - ميدان امام حسين – بلوار شهيد مصطفي خميني شماره پلاك 9771 – مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع)

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید