بیمارستان تریتا تهران

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

آدرس بیمارستان : تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بعد از خروجی آزادگان

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید