داکتاپ

بیمارستان نیکان

بیمارستان0 بازدید

اطلاعات مجموعه

آدرس بیمارستان : اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان ٢٢ بهمن، شماره ٦ ، بیمارستان نیکان

دفاتر کلینیک

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید

پزشک های مجموعه

پزشک های این مجموعه را مشاهده نمایید