داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپقلب کودکان (اطفال)دکتر فریدون آشنایی

دکتر فریدون آشنایی

قلب کودکان (اطفال)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتدکتر فریدون آشنایی
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر فریدون آشنایی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.