داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپغدد درون ریز و متابولیسمدکتر گلناز صمدی

دکتر گلناز صمدی

غدد درون ریز و متابولیسم

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر گلناز صمدی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.