داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپ نوزاداندکتر زینت شاکری

دکتر زینت شاکری

نوزادان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر زینت شاکری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.