Doctor Cover
داکتاپزخم های دیابتیدکتر مجتبی زرین اقبال

دکتر مجتبی زرین اقبال

زخم های دیابتی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مجتبی زرین اقبال و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.