وضعیت : غیر عضو

دکتر ناصر صفایی

فوق تخصصجراحی قلب و عروق

شهر :نامشخص

داکتاپجراحی قلب و عروقدکتر ناصر صفایی
دیدگاه ها
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی