Doctor Cover
داکتاپبیهوشیدکتر ریحانه ابری سردرودی

دکتر ریحانه ابری سردرودی

بیهوشی درد و طب تسکینی مراقبت های ویژه

تجربه خود را از مراجعه به دکتر ریحانه ابری سردرودی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.