داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپارتوپدیدکتر مسعود حسن آبادی

دکتر مسعود حسن آبادی

ارتوپدی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مسعود حسن آبادی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.