داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپقلب و عروقدکتر سیدمختار جاودان نژاد

دکتر سیدمختار جاودان نژاد

قلب و عروق

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سیدمختار جاودان نژاد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.