داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر حمید فراحتی
مطب 1 دکتر حمید فراحتی
بلوار معلم.معلم 1705116061941
درباره پزشک
| بلوار معلم.معلم 17 | بعد از ظهر 17-20 | 05116061941 | | نیروهای مسلح خدمات درمانی تامین اجتماعی
بهترین پزشکانروانپزشکی ( اعصاب و روان )