داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر علی محمد ملک زاده تفکری

دکتر علی محمد ملک زاده تفکری

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی محمد ملک زاده تفکری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.