داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای پوستدکتر ابراهیم طایفه حسینعلی

دکتر ابراهیم طایفه حسینعلی

بیماریهای پوست

تجربه خود را از مراجعه به دکتر ابراهیم طایفه حسینعلی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.