داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپرادیولوژیدکتر محمود حاجی زاده

دکتر محمود حاجی زاده

رادیولوژی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمود حاجی زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.