داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپروانپزشکی ( اعصاب و روان )دکتر علی خردمند

دکتر علی خردمند

روانپزشکی ( اعصاب و روان )

تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی خردمند و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.