داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر قاسم مقاره دهکردی

دکتر قاسم مقاره دهکردی

جراحی عمومی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر قاسم مقاره دهکردی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.