شهر :اصفهان

دکتر قاسم مقاره دهکردی

متخصصجراحی عمومی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مشاوره با برترین متخصصان جراحی عمومیمشاهده همه متخصصان جراحی عمومی