داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر احمد ایزدپناه

دکتر احمد ایزدپناه

جراحی عمومی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر احمد ایزدپناه و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.