داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپاورولوژی (کلیه،مجاری ادراری و تناسلی)دکتر فاطمه گیتی نورد

دکتر فاطمه گیتی نورد

اورولوژی (کلیه،مجاری ادراری و تناسلی)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فاطمه گیتی نورد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.