داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر معصومه دبیری

دکتر معصومه دبیری

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر معصومه دبیری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.