داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر محمدمهدی فائزی پور

دکتر محمدمهدی فائزی پور

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدمهدی فائزی پور و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.