داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر فرشته درویشی

دکتر فرشته درویشی

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرشته درویشی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.