داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر سیده سارا طاهائی گیلان

دکتر سیده سارا طاهائی گیلان

دندانپزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سیده سارا طاهائی گیلان و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.