داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر مهسا صحرانشین سامانی

دکتر مهسا صحرانشین سامانی

دندانپزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مهسا صحرانشین سامانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.