داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپسایکوسوماتیک(طب روان تنی)دکتر مسلم ابوالحسن زاده

دکتر مسلم ابوالحسن زاده

سایکوسوماتیک(طب روان تنی)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مسلم ابوالحسن زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.