داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر نجمه گلین مقدم

دکتر نجمه گلین مقدم

جراحی عمومی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر نجمه گلین مقدم و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.