داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای کودکاندکتر روح اله عادلیان

دکتر روح اله عادلیان

بیماریهای کودکان نوزادان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتگالری تصاویر دکتر روح اله عادلیانتجربه خود را از مراجعه به دکتر روح اله عادلیان و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.