داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر فرهاد پورملک جورشری

دکتر فرهاد پورملک جورشری

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرهاد پورملک جورشری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.