داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپخون و سرطان (آنکولوژی)دکتر محسن صدیق شمسی

دکتر محسن صدیق شمسی

خون و سرطان (آنکولوژی)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محسن صدیق شمسی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.